EKONOMIKA / Práce a kariéra

CzELA a aktuální problémy pracovního práva

Počátkem října zahájila svoji činnost Česká asociace advokátů (CzELA), která spojila přední české advokáty, kteří se specializují na pracovní právo. Jedním ze zakládajících členů je i Markéta Cibulková, advokátka DLA Piper Prague LLP. Cílem CzELy je setkávání, výměna zkušeností a užší spolupráce odborníků této právní disciplíny.

Svým působením chce sdružení CzELA vydobýt pracovnímu právu větší pozornost ve veřejné debatě a jako poradní sbor pro tvůrce zákonů přispět k tomu, aby české pracovněprávní prostředí fungovalo lépe a v souladu s potřebami pracovněprávní praxe. Pro veřejnost chce asociace fungovat jako kompetentní zdroj informací o této oblasti českého práva.

Dne 19.10.2012 uspořádala CzELA a Svaz průmyslu a dopravy České republiky seminář na téma "Aktuální problémy v právní úpravě v oblasti zaměstnanosti". Seminář se věnoval problematice švarcsystému, nelegální práce, povinnosti zaměstnavatelů mít na pracovišti kopii pracovních smluv, zaměstnávání cizinců, pracovnělékařské péči a zaměstnávání osob zdravotně postižených.

Právě problematika švarcsystému byla jednou z nejdiskutovanějších. Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti se od ledna 2012 za nelegální práci považuje i "výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah", tzv. švarcsystém. V praxi jde typicky o situaci, kdy závislou práci vykonává pro firmu osoba samostatně výdělečně činná např. na základě živnostenského listu. Švarcsystém byl tak postaven na úroveň práce "na černo", tj. práci bez pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Současně se také významným způsobem zvýšili sankce. Za umožnění výkonu nelegální práce může zaměstnavatel dostat od inspektorátu práce pokutu až 10 milionů korun, nejméně však 250 tisíc korun. Podnikateli, převlečenému za zaměstnance, pak hrozí pokuta 100.000 Kč. Další sankce pak mohou nastoupit ze strany finančního úřadu, zdravotní pojišťovny či správy sociálního zabezpečení. Pokud tyto úřady posoudí tento vztah jako příjem ze závislé činnosti, mohou doměřit příslušnou daň respektive pojistné. V neposlední řadě by umožněním švarcsystému mohl být spáchán trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby nebo trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, za který by nově mohla odpovídat i právnická osoba.

V souvislosti s potíráním nelegální práce a švarcsystému bylo další novelou zákona o zaměstnanosti do zákona přidáno ustanovení stanovující, že právnická nebo fyzická osoba (tedy i zaměstnavatel) je povinna mít v místě pracoviště kopii dokladů, prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a u cizinců též kopie povolení k pobytu. Dle metodického pokynu generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce navíc hrozí, že samotné nepředložení těchto dokumentů (typicky pracovních smluv) v průběhu kontroly bude posouzeno jako nelegální práce a bude automaticky ukládána pokuta. Vzhledem k tomu, že žádná taková sankce ze zákona nevyplývá, bylo by uložení pokuty pouze za nesplnění této povinnosti protiprávní.

Více informací naleznete na www.dlapiper.com nebo www.czela.cz.

Autor / zdroj: PR

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.